O CDE

Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w UE

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) są jedną z najstarszych inicjatyw informacyjnych Komisji Europejskiej (KE). Pierwsze ośrodki powstały w 1963 r. Sieć tworzą punkty informacyjne ulokowane najczęściej przy uniwersytetach, a także przy innych instytucjach naukowych i ośrodkach badawczych. Funkcjonowanie sieci koordynuje i nadzoruje Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej (DG COMM).

Cele działalności europejskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej to:

Głównym zadaniem CDE jest promocja wiedzy o UE oraz wspieranie środowiska akademickiego w badaniach naukowych w dziedzinie integracji europejskiej i europeistyki.

cele szczegółowe:

 • gromadzenie aktów prawnych (np. cały Official Journal), oficjalnych publikacji naukowych, baz danych i danych statystycznych związanych z działalnością UE,
 • pomoc instytucji przyjmującej we wspieraniu i konsolidacji nauki oraz badań naukowych w dziedzinie integracji europejskiej;
 • udostępnianie informacji o UE i jej politykach naukowcom, studentom i obywatelom (CDE dostarczają informacji o UE głównie środowiskom akademickim);
 • udział w debacie poświęconej integracji europejskiej i funkcjonowaniu UE.

Wsparcie Komisji dla działalności CDE:

Komisja nie finansuje działalności CDE, ponieważ robią to instytucje goszczące, którymi są uniwersytety lub inne jednostki naukowe. Komisja udziela jedynie wsparcia sieci CDE poprzez bezpłatne dostarczanie wszelkiego rodzaju materiałów, publikacji naukowych, aktów prawnych, baz danych i książek, które są gromadzone przez poszczególne ośrodki i udostępniane czytelnikom. Dodatkowo organizujemy dla pracowników sieci CDE szkolenia tematyczne (np. z wykorzystania mediów społecznościach w komunikacji z obywatelami) i zjazdy przedstawicieli poszczególnych ośrodków, które odbywają się dwa razy w roku. Wspieramy też różne inicjatywy podejmowane przez poszczególne ośrodki CDE dostarczając gadżetów (np. na konkursy w szkołach), obejmując honorowy patronat nad różnymi wydarzeniami lub udzielając wsparcia finansowego dla pewnych działań (np. organizacja konferencji, debat, seminariów, wystaw okolicznościowych itp.).

Plany Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) wobec sieci CDE  

Obecnie, w dobie dynamicznego rozwoju Internetu, tradycyjna rola CDE, jako miejsc gromadzenia publikacji związanych z funkcjonowaniem UE nieustannie maleje. Dzieje się tak ze względu na to, że większość dokumentów, publikacji i baz danych jest teraz dostępna on-line. Dlatego działalność CDE coraz bardziej skupia się na inicjowaniu i prowadzeniu debaty publicznej na tematy związane z integracją europejską, wspierając w tym działalność komunikacyjną prowadzoną przez PKE w Polsce.

W 2014 r. PKE wspólnie z ośrodkami CDE wypracowało nową strategię działalności sieci CDE w Polsce, której zadaniem jest dostosowanie działalności sieci do nowych warunków, szczególnie w świetle dynamicznego rozwoju Internetu i technologii cyfrowych. Zgodnie z tą nową strategią CDE mają stopniowo przekształcać się z tradycyjnych punktów bibliotecznych w nowoczesne centra informacji o UE, które aktywnie zabiegają o uwagę szerokiej publiczności, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności akademickiej. PKE dąży również do zacieśnienia współpracy pomiędzy siecią CDE, a pozostałymi sieciami informacyjnymi Komisji Europejskiej działającymi w Polsce tj. Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct oraz ekspercką siecią Team Europe.

Zgodnie z nową strategią działania polskiej sieci CDE Centra mają obecnie trzy podstawowe funkcje:

 • są miejscami gromadzenia publikacji i materiałów naukowych związanych z funkcjonowaniem UE pełniącymi tradycyjne funkcje biblioteczne;
 • są centrami informacji europejskiej, gdzie obywatel może zasięgnąć informacji na temat dostępnych źródeł wiedzy o UE, sposobu korzystania z tych źródeł oraz skorzystać z ze specjalistycznych baz danych niedostępnych w Internecie;
 • są miejscami prowadzenia debaty publicznej na temat szerokorozumianej integracji europejskiej, do czego włączają się poprzez organizację różnego typu wydarzeń komunikacyjnych takich jak debaty, seminaria, spotkania z ciekawymi osobami, konkursy dla dzieci i młodzieży, prezentacje wystaw,

Zgodnie z planem działania sieci na rok 2017, każde CDE powinno, w miarę dostępnych zasobów i możliwości, starać się zorganizować lub współorganizować przynajmniej jedno istotne wydarzenie komunikacyjne (np. debatę, seminarium, konkurs, szkolenie itp.) nawiązujące jednego (lub więcej) z 10 priorytetów komunikacyjnych Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Claude Juncker’a, czyli:

 1. Plan inwestycyjny: nowe miejsca pracy, rozwój i inwestycje.
 2. Jednolity rynek cyfrowy.
 3. Prężna unia energetyczna realizująca przyszłościową politykę przeciwdziałającą zmianie klimatu.
 4. Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na silnej gospodarce.
 5. Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa Unia Gospodarcza i Walutowa.
 6. Rozsądna i zrównoważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
 7. Obszar sprawiedliwości i praw podstawowych oparty na wzajemnym zaufaniu.
 8. Nowa polityka migracyjna.
 9. Europa jako silny gracz na scenie międzynarodowej.
 10. Unia Europejska demokratycznych zmian.

Do kogo jest kierowana działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej

Mimo, ze  większość publikacji i baz danych dotyczących funkcjonowania UE jest obecnie publicznie dostępna w Internecie, wiele osób poszukujących tych informacji nie potrafi ich odnaleźć w gąszczu materiałów dostępnych on-line. Kierujemy naszą ofertę do nauczycieli (akademickich i nieakademickich), studentów, uczniów i zwykłych obywateli wychodzimy bowiem z założenia, że  często nie potrafią oni korzystać z publicznie dostępnych baz danych o tematyce europejskiej. W wielu przypadkach nie potrafią też odróżnić wiarygodnych i rzetelnych źródeł informacji o UE od tych mniej wiarygodnych. W związku z tym CDE powinny koncentrować się na udzielaniu fachowej porady w tym zakresie.