VIII edycja konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość. Mniejszości i migranci szanse czy zagrożenie dla państw w XXI w.

Chcielibyśmy Państwa zaprosić na VI edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej pod hasłem Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość. Podczas której pragniemy kontynuować dyskusję na temat międzynarodowych i krajowych procesów migracyjnych oraz ich kulturowych, społecznych i politycznych konsekwencji.

Po 2015 roku państwa europejskie doświadczają presji migracyjnej. Napływ imigrantów zmienił mozaikę narodowościową i etniczną w państwach przyjmujących, co nie było obojętne dla ich obywateli. Można zauważyć, że w miejsce pozytywnych ocen pojawiły się głosy artykułujące obawy zarówno w wymiarze społecznym, jak i politycznym.

Współczesne państwa europejskie przestały być jednorodnymi kulturowo i społecznie zbiorowościami. Zmiany te dotyczą również państwa polskiego, które od 2016 roku stało się państwem migracji netto. Ponadto w ostatnim roku, po raz pierwszy doświadczyliśmy wzrostu prób nielegalnego przekraczania granicy i kryzysu humanitarnego w związku z presją migracyjną.

Zmiany społeczne wywołane obecnością mniejszości i rosnącą populacją imigrantów stały się wyzwaniem nie tylko dla społeczeństw przyjmujących, polityków ale także badaczy problematyki wielokulturowości. Z tego powodu chcielibyśmy zaproponować uczestnikom konferencji skupienie się na analizie postaw władz i społeczeństw państw europejskich wobec mniejszości narodowych, etnicznych oraz cudzoziemców.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych pochodzących z ośrodków akademickich zajmujących się problematyką konferencji. Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji jako przedstawicieli podejścia politologicznego. Do tej pory problematyką tą zajmowała się głównie socjologia, antropologia kulturowa  i etnografia. Organizatorzy konferencji wychodzą bowiem z założenia, że również politologia może przyczynić do wzbogacenia wiedzy na temat uwarunkowań dyskusji dotyczącej wyzwań związanych z migracjami i mniejszościami przed jakimi stają współczesne państwa.

Uczestników konferencji chcielibyśmy zaprosić do dyskusji w poniższych obszarach tematycznych:

I. Europejskie i polskie doświadczenia związane z włączaniem imigrantów przez społeczeństwa przyjmujące

1. Analiza ewolucji podejścia do badań nad migracjami determinowanej różnymi przyczynami

2. Prezentacja wyników badań poświęconych współczesnym postawom wobec migracji i migrantów

3. Polityki integracyjne na przykładzie wybranych państw

4. Doświadczenia polskich emigrantów (debata online)

II. Mniejszości i migranci z perspektywy XXI wieku

1. Historyczne doświadczenia z migracjami: świat, Europa, Polska

2. Migracje jako zagrożenie kulturowe, demograficzne

3. Procesy migracyjne w XXI wieku

4. Niekontrolowane migracje do UE

5. Kryzysy migracyjne

6. Polityka etniczna w XXI wieku

III. Społeczne i polityczne wyzwania dla społeczeństw przyjmujących

1. Polityki migracyjne wybranych państw

2. Mowa nienawiści jako instrument konfliktogenny w dyskusji na temat wielokulturowości

3. Przemoc symboliczna i akty wrogości wobec mniejszości i migrantów

4. Organizacje pozarządowe w dyskusji na temat mniejszości i imigrantów

5. Ruchy migracyjne wyzwaniem dla polityki bezpieczeństwa

6. Partie polityczne a kwestia mniejszości i migrantów

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jej problematyka obejmuje zagadnienia z dziedziny politologii, prawa, socjologii, kulturoznawstwa, antropologii i demografii. Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest głównie do badaczy z ww. dyscyplin, co nie wyklucza oczywiście udziału w konferencji przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, np. ekonomii. Efektem naszego spotkania, podobnie jak przy wcześniejszych edycjach, będzie publikacja.

Serdecznie zapraszamy

Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk

Prof. dr hab. Andrzej Sakson

Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak