Zespół

 • Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak – Dyrektor Centrum
 • Prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner – Z-ca Dyrektora
 • Mgr Edyta Szelejewska – Dembińska – kierownik Biblioteki WNPiD
 • Mgr Barbara Liszkiewicz – odpowiedzialna za opracowanie  zbiorów CDE w Bibliotece WNPiD

Prof. dr hab. Cezary Trosiak

Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent socjologii ukończonej w roku 1984 na  Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Zatrudniony na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (do 2008 r. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa). W latach 1991-1992 asystent w Instytucie Zachodnim. W latach 1999-2004 koordynator projektu Practising United Europe. W latach 2002-2007 kierownik Podyplomowego Studium Europaisches Verwaltung Management realizowanego we współpracy z Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie. W latach 2006-2017 Koordynator programu Erasmus+ (do 2014 Erasmus IP) realizowanego przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa we współpracy z Hochschule  für Wirtschaft und Recht z Berlina,   Linnenunoversitat  Kalmar/Växjö (Szwecja),  Hogeschool Gent (Belgia),  Fachhochschule Kärnten (Austria),  Austin W. Marxe School of Public and International Affairs (Nowy York). Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-niemieckie, mniejszość niemiecka w Polsce, procesy transformacji społeczno-kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem procesów społeczno-politycznych zachodzących na Górnym Śląsku), społeczne skutki członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Autor pracy Kształtowanie się pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie światowej i innych artykułów poświęconej tej problematyce.  W Collegium Polonicum członek zespołów badawczych zajmujących się badaniem problematyki pogranicza polsko-niemieckiego. Współautor raportu z badań Bordering the Other. Mutual Relations of Poland and Germany from a Mutlidisciplinary Perspective. Autor monografii Górny Śląsk między regionalizmem autonomią a sepratyzmem, która ukazała się w 2016 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Od dwudziestu lat prezes Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego zajmującego się udzielaniem pomocy materialnej uzdolnionej młodzieży z terenu powiatu kościańskiego, edukacją regionalną, obywatelską i europejską.

Prof. dr hab. Beata Przybylska-Maszner

Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Département de Sciences Juridiques Université Nancy 2 w zakresie prawa wspólnotowego (DEA, Diplôme d’Études Approfondies – droit communataire). Pracę doktorską zatytułowaną Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony obroniła w roku 2004. Wiceprezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, członek PTSM i PTNP – oddziały w Poznaniu. Sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej” (www.rie.amu.edu.pl). Członek rady redakcji czasopisma „International Relations and Diplomacy”. Recenzent w czasopiśmie „Przegląd Europejski”. Kierownik studiów podyplomowych „Ewaluacji, kontroli i audytu projektów unijnych”. Ekspert w grupie Team Europe – projekt realizowany przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z instytucjonalizacją w procesie integracji europejskiej; wspólną polityką zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony UE; działaniami zewnętrznymi UE, w szczególności jej relacjami z państwami afrykańskimi.

mgr Edyta Szelejewska-Dembińska

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, kierunek bibliotekarstwo i informacja naukowa. W roku 2008 ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych, na kierunku Kulturoznawstwo, a następnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, na kierunku Zarządzanie Biblioteka. Od roku 2010 pełnię funkcję Kierownika Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, a od 2017 roku funkcję z-cy Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. bibliotek wydziałowych.  Jestem autorką kilku artykułów naukowych z zakresu bibliotekarstwa oraz zarządzania bibliotekami. Uczestniczyłam w kilkunastu konferencjach naukowych. Koordynuję projekty dotyczące nowoczesnych rozwiązań w bibliotekach systemu UAM, – między innymi wdrożenie nowego systemu bibliotecznego. Zajmuję się szeroko rozumianą informacją naukową, w tym szkoleniami z zakresu obsługi baz danych dziedzinowych oraz bazy Web of Knowledg (Web of Science), Publish or Perish i Scopus. Prowadzę również zajęcia dla studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Pozaniu z zakresu Edukacji Informacyjnej i Źródłowej. Z ramienia Władz Dziekańskich koordynuje projekt „Organizacja i wdrażanie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku”.

mgr Barbara Liszkiewicz

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Chemii. W roku 2010 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej. Od 2004 roku zatrudniona jestem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracownik Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na stanowisku kustosza. Zajmuję się udostępnieniem, opracowaniem wydawnictw zwartych oraz ciągłych. Zajmuje się szeroko rozumiana informacją naukową.

Współpraca:

 • Prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór
 • Prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel
 • Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg
 • Prof. UAM dr hab. Anna Potyrała
 • Prof. UAM dr hab. Tomasz R. Szymczyński
 • Prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak
 • Prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz
 • Dr Adam Jaskulski
 • Dr Mikołaj Tomaszyk