III webinarium w ramach konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość nt. Imigranci w Polsce po roku 1989

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu włączył się do dyskusji na temat kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych konsekwencji migracji organizując w maju 2015 roku konferencję, która stała się ona początkiem cyklu ogólnopolskich konferencji pod nazwą: Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość. Do tej pory obyło się pięć edycji tego cyklu. Efekty konferencji znajdują się na stronie konferencji: http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/

W ubiegłym roku obchodzono 75. rocznicę włączenia Ziem Zachodnich i Północnych w granice państwa polskiego. Wydarzenie to miało być jednym z tematów przygotowywanej szóstej edycji konferencji. Niestety pandemia uniemożliwiła jej przeprowadzenie w tradycyjnej wersji. Organizatorzy zdecydowali się zatem na zorganizowanie dwóch webinariów poświęconych historii i współczesności procesu scalania tych obszarów z tzw. „starymi” polskimi regionami. Ponadto przygotowano we współpracy z Instytutem Zachodnim pracę zbiorową zatytułowaną Ziemie Zachodnie i Północne (1945-2020) Nowe konteksty (w ramach serii wydawniczej Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały). 

Z przykrością stwierdzamy, iż przeprowadzenie konferencji w „tradycyjnym” terminie, czyli w pierwszy czwartek i piątek maja po „długim weekendzie” nie jest możliwe. W związku z czym organizatorzy zdecydowali się na kontynuację cyklu webinariów. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowaliśmy z przygotowań konferencji w tradycyjnej formie w tym roku.

Trzecie webinarium, które Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM organizuje we  współpracy  z Katedrą Systemów Politycznych i  Praw Człowieka UMCS, chcielibyśmy poświęcić różnym wymiarom (aspektom)  postrzegania imigrantów w społeczeństwie polskim po roku 1989. Udział w tym spotkaniu zadeklarowali stali uczestnicy konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość, którzy podzielą się wynikami swoich analiz i badań. Pierwsze wystąpienie poświęcone będzie analizie ewolucji podejścia do migracji determinowanych różnymi przyczynami: przymusowym zatrudnieniem cudzoziemców w okresie wojny , importem  siły roboczej, napływem różnych kategorii migrantów w warunkach masowych migracji. W drugim wystąpieniu zostaną przedstawione  wyniki badań poświęconych współczesnym postawom wobec imigracji i imigrantów. Z kolei ostatnie będzie swoistym studium przypadku. Jego autor dokona porównania podejścia pracodawców i społeczeństw do imigrantów zarobkowych w Niemczech (Polaków) i Polsce (Ukraińców).

Chcielibyśmy, aby wystąpienia podczas tego webinarium  były początkiem dyskusji jaką zamierzamy kontynuować podczas konferencji Migracyjne narracje.  Zakładamy, że konferencję tę uda nam się zorganizować na początku przyszłego roku akademickiego.